ProVal Wyceny Nieruchomości

Witaj !

Usługi

O mnie

Kontakt

Użytkowanie wieczyste - aktualizacja opłaty rocznej

Warto odwiedzić
internetowe biuro rzeczoznawcy majątkowego
Wycena nieruchomości
Cennik
Słowniczek
Słowniczek

rzeczoznawca majątkowy – osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej

operat szacunkowy – pisemna opinia o wartości nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez 12 miesięcy.

wycena nieruchomości – postępowanie w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości

nieruchomość gruntowa – grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali stanowiących odrębny przedmiot własności

działka gruntu – niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej

działka budowlana – zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenia infrastruktury technicznej umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce

nieruchomość podobna – nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na wartość


 

Witaj !UsługiO mnieKontaktUżytkowanie wieczyste - aktualizacja opłaty rocznejWarto odwiedzić